-
Иахьа Аҧсны
1
Уи еиҿкаан, Афон-Ҿыцтәи ауахәамеи Аҧсуа телехәаҧшреи еицаҧырҵаз ателепроект «Ахьыҧшымра» аҳәаақәа ирҭагӡаны.
6
Урҭ ирылахәын Очамчыра арион аҩбатәи арезервтә бригадеи, артиллериатә ар ргәыҧи,Урыстәылатәи абыжьбатәи ар рбаза акәылӡтәы гәыҧи. 
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
ТВ - 2017